ارسال کننده: محمد عبادی
تاریخ: 1395/6/11
تعداد بازديد : 22795

روش تجزیه و تحلیل SWOT یکی از ابزارهای استراتژیک جهت تطابق نقاط قوت و ضعف درون با فرصت های بیرون سازمان است. آنالیز SWOT تحلیل سیستماتیکی را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژیی که بهترین تطابق بین آنها را ایجاد می نماید، ارائه می دهد. پایه و اساس این آنالیز در مدیریت استراتژیک، بازاریابی و طراحی محصول بر اساس شناخت محیط سازمان می باشد و موقعیت سازمان و محصولش را در بازار نشان می دهد.

SWOT

از دیدگاه این مدل یک استراتژی مناسب قوت ها و فرصت ها را به حداکثر و ضعف ها و تهدید ها را به حداقل می رساند. SWOT بر گرفته از حروف اولین کلمات Strength، Weakness، Opportunity و Threat به معنای قوت، ضعف، فرصت، و تهدید است.
از این آنالیز علاوه بر برنامه ریزی استراتژیک برای تحلیل وضعیت محصول در زمان حال نیز استفاده می گردد. جهت رسیدن به این هدف، ابتدا با ارزیابی عوامل خارجی EFE و عوامل داخلی IFE و قرار دادن نتایج حاصله در ماتریس وزنی، نقطه تلاقی بردارهای تهدیدها-فرصت ها با بردار نقاط ضعف-قوت به دست می آید. سپس بسته به محل قرار گیری نقطه تلاقی، نوع استراتژی مشخص شده و راهکار مناسب انتخاب می گردد. هر یک از مناطق در آنالیز SWOT نمایانگر وضعیت و چگونگی چشم انداز محصول می باشد.


نمودار آنالیز SWOT و انتخاب استراتژی محصول مناسب


گام نخست: شناسائی عوامل خارجی EFE و داخلی IFE و وزن دهی به آنها:

در این گام پس از شناسایی عوامل خارجی و داخلی آنها را در ماتریس های جداگانه قرار داده و وزن دهی می کنیم. این وزن دهی در دو ماتریس جداگانه برای عوامل داخلی و خارجی انجام می پذیرد و می تواند و به وسیله نمودار سلسله مراتبی AHP انجام پذیرد. برای حصول به نتایج دقیق تر، بهتر است نمره دهی و وزن دهی به عوامل بالا به صورت تیمی انجام پذیرد.

در این روش به هر یک از عامل ها نمره 1 تا 4 می دهیم. نمره 1 بیانگر ضعف اساسی در برابر آن عامل و نمره 4 بیانگر واکنش مناسب به آن عامل می باشد، نمرات 2 و 3 حد میان این دو نمره می باشد. سپس برای تعیین نمره نهایی هرعامل، ضریب هرعامل را درنمره آن ضرب می کنیم. مجموع نمره های نهایی هرعامل را محاسبه می کنیم تا نمره نهایی مشخص شود. اگر میانگین نمرات کمتر از 2.5 باشد یعنی ضعیف و اگر بیشتراز 2.5 باشد قوی می باشد.

گام دوم: قرار دادن نمرات حاصل از وزن دهی در نمودار SWOT:

نمرات حاصل از گام نخست را در نمودار SWOT قرار می دهیم. با قرار دادن مختصات نقطه در ماتریس SWOT محل قرار گیری آن در یکی از چهار ناحیه مشخص می گردد. در این نمودار عوامل خارجی روی محور Y ها و عوامل داخلی به روی محور Xها مشخص می گردند.

گام سه: انتخاب استراتژی مناسب با منطقه قرار گیری محصول در نمودار:

برای انتخاب استراتژی مناسب با توجه با جایگاه محصول در نمودار SWOT استراتژی مناسب با آن محصول را انتخاب می نماییم.

گام چهار: طراحی محصول بر اساس استراتژی مشخص شده:

در گام چهار پس از مشخص شدن استراتژی محصول، جهت حصول به محصولی منطبق با استراتژی، پروپوزال طراحی تهیه و تنظیم می گردد.

تحلیل عوامل خارجی External Factor Evaluation یا EFE:

به مجموعه عواملی که بر محصول یا سازمان از محیط کلان تأثیر می گذارند و این عوامل از حیطه کنترل سازمان خارج می باشد، عوامل تأثیر گذار خارجی می گویند.

یکی از روش های تحلیل این محیط کلان PEST نامیده می شود. PEST مخفف شده ابتدای نام چهار گروه از عوامل تأثیر گذار بر محصول از سوی محیط بیرونی می باشد.
این عوامل عبارتند از:
• عوامل سیاسی (Politics)
• عوامل اقتصادی (Economics)
• عوامل اجتماعی (Social)
• عوامل تکنولوژیکی (Technological)
اخیرا در برخی حوزه ها از عوامل محیط زیستی (Environment) و مسائل قانونی (Legal) نیز علاوه بر چهار عامل بالا استفاده می گردد که به اختصار PESTEL نامیده می شود.

از سویی دیگر با روند جهانی شدن طراحی Global Design دیگر نمی توان تحلیل های عوامل سیاسی یک منطقه را در کل جهان تعمیم داد و بیشتر تحلیل های ذکر شده مانند PEST، PESTEL و یا موارد مشابه در استراتژی های سازمانی مورد استفاده دارند تا استراتژی محصول. بدین رو جهت تحلیل عوامل محیطی تأثیر گذار بر نیاز ها و یا طراحی محولات جدید از تحلیل سه گانه عوامل SET که اشاره به عوامل اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی دارد استفاده می کنیم.

تغییرات در عوامل محیط خارجی و پیرامونی باعث ایجاد فرصت ها، یا نیاز به تغییرات در محصولات فعلی می گردد. با تحلیل عوامل محیط کلان می توان روند ها را پیش بینی نمود و در زمان مناسب محصولی شایسته را روانه بازار نمود.

آنالیز عوامل خارجی SWOT
یک نمونه از وزن دهی و نمره دهی در تحلیل عوامل خارجی


تحلیل عوامل داخلی Internal Factor Evaluation یا IFE
به مجموعه ذینفع ها و عوامل دخیل در تولید و عرضه یک محصول در داخل یک سازمان عوامل داخلی گفته می شود. در ذیل به برخی از این عوامل داخلی اشاره شده است. البته عوامل داخلی محدود به این تعداد نمی باشد و بسته به نوع سازمان و محصول تولیدی متفاوت می باشد. برای نمونه ممکن است در یک شرکت محصولات مختلفی تولید گردد اما به دلیل متفاوت بودن محصولات با یکدیگر، تحلیل عوامل داخلی تأثیر گذار بر استراتژی آن محصول با محصول دیگر متفاوت و در نتیجه آنالیز SWOT متفاوت تری نیز خواهند داشت:
• گردش مالی
• کارکنان
• دارایی و سرمایه
• مواد اولیه
• ساختار
• و …

قوت ها و ضعف ها ی عوامل فوق را در دو ردیف مختلف در یک جدول قرار داده و از طریق وزن دهی و قرار دادن ضریب و جمع نتایج، عدد حاصله را در نمودار SWOT قرار می دهیم تا با نتایج حاصله از وزن دهی در جدول عوامل خارجی  (EFE)، موقعیت محصول در بازار رقابت را مشخص گردد.

با تحلیل عوامل داخلی و مشخص گردیدن نقاط ضعف و قوت یک محصول می توان نقاط ضعف را به قوت تبدیل نمود و وضعیت محصول را در بازار بهبود داد.

آنالیز عوامل داخلی SWOT
یک نمونه از وزن دهی و نمره دهی در تحلیل عوامل داخلی


تحلیل عوامل SET
تغییراتی که در محیط کسب وکار شما رخ می دهند، می توانند فرصت های بزرگی برای کسب و کار شما پدید آورند. تحلیل عوامل SET، ابزار ساده و پرکاربردی است که به شما کمک می کند تغییرات گوناگون در محیط کسب وکار خود را شناسایی و تحلیل کنید. SET به بررسی تغییرات اجتماعی (Social)، اقتصادی(Economic) و فناوری(Technological) در محیط کسب وکار می پردازد. تجزیه و تحلیل این تغییرات به شما کمک می کند نیرو های کلیدی و پیشران پیش رویتان را شناسایی و درک کنید و از فرصت هایی که برای شما فراهم می شوند بهترین بهره را ببرید. تحلیل عوامل SET به محیط پیرامونی به صورت کلی نگاه می کند. می توان گفت مانند ایستادن به روی یک تپه ی بلند و زیر نظر گرفتن اطراف است. این تحلیل به چهار دلیل، مفید می باشد:

  1. فرصت های کاری یا شخصی اطرافتان را پیدا کنید.
  2. مسیر تغییرات در محیط کسب وکارتان را شناسایی نمایید.
  3. بر پروژه هایتان اشراف داشته و آنها را کنترل نمایید.
  4. با دیدگاه بی طرفانه به تحلیل محیط پیرامونی بپردازید.

تحلیل عوامل SET به شما کمک می کند تغییرات شکل دهنده محیط کسب وکار خود را درک کنید و درباره نیرو های پیشران و کلیدی در آن به نتایجی برسید. با این کار می توانید ریسک را به حداقل برسانید و از فرصت هایی که سر راهتان قرار می گیرند نهایت استفاده را ببرید.

منابع: مدیریت استراتژیک پیشرفته فرد آر. دیوید و مدیریت استراتژیک جفری هریسون - کارون جان

تهیه شده در: https://www.newdesign.ir/content/?id=1456&rnd=3134

نظر بازديدکنندگان (2)


مطالب مرتبط:
راه های ارتباطی:
اینستاگرام | کانال تلگرام | فیس بوک | تماس با ما